• No : 4139
  • 公開日時 : 2017/02/10 22:32
  • 印刷

【用語】 特殊異電圧 220V、380V、415V、440V/50Hz(とくしゅいでんあつ)

回答

一般的に、50Hz 400V/60Hz 400・440Vを「異電圧」とし、それ以外の電圧を「特殊異電圧」と称する。